Onderwijs

Nederlandse les

In de Nederlandse les wordt het Nederlands onderwijs holistisch benaderd. Het is weinig efficient een kind eenzijdig te benaderen zoals in het conservatieve onderwijs. Daar zul je een leerkracht uit een boek de kinderen de les zien en horen lezen. In de lessen van Nederlands Onderwijs Op Ibiza worden kinderen gestimuleerd zelfstandig en met korte instructie aan de slag te gaan. Ontdekkend leren is een werkwijze die veronderstelt dat de leerling ergens in psychologisch opzicht aan toe is en daarom in staat stelt hem uit te dagen om de wereld actief te onderzoeken. Hierbij is de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen het uitgangspunt. 

Niemand vindt het fijn om langere tijd stil te moeten zitten, het is belangrijk meerdere zintuigen aan te spreken. Door te kiezen voor Montessori taalmateriaal krijgen kinderen de ruimte om actief te leren, te lopen en oefeningen te doen. Wanneer er meerdere gebieden worden aangesproken zinkt de stof dieper in.

Bij de onderbouwgroep gaat dit veelal gepaard met bijvoorbeeld het koppelen van bewegingen aan gesproken taal en in de midden- en bovenbouw wordt de les gestart met creatieve (teken)opdrachten tijdens het voorlezen. Het materiaal biedt kaders, een visie, inspiratie en houvast. Tegelijkertijd biedt het veel ruimte voor eigen invulling en wordt de leerkracht uitgedaagd haar persoonlijke kleur en creativiteit te laten zien. Eigenheid, structuur, inspiratie, leer-kracht en vertrouwen, zijn belangrijke woorden in het materiaal.

Individuele toetsing & begeleiding (CITO)

Voor ouders die op korte termijn overwegen weer terug te verhuizen naar Nederland of België, of voor ouders die benieuwd zijn naar het niveau van hun kind is er de mogelijkheid om een toets, of een aantal toetsen af te laten nemen door een bevoegd leerkracht. Vervolgens kan er dan gekozen worden om een individueel lesplan te laten maken wat is afgestemd op de behoeften van het individuele kind. Deze optie wordt in overleg volledig op maat samengesteld en dus is de prijs hiervoor op aanvraag.

Het materiaal en methodes die gebruikt worden zijn:

Methodes

Taal doen! Een volledige taallijn voor alle kinderen van de basisschool. Kinderen doen kennis en vaardigheden op, die zij zelf en met hulp van lesjes eigen maken. Het werken met Taal: doen! gebeurt zelfstandig in een sociale omgeving en dus óók in interactie met anderen. Door de manier van werken, de manier van feedback geven, en vragen stellen ontstaat er een bewustwording van zichzelf en het leerproces.
De essentiële voorwaarde hier is de vrijheid bieden te handelen in een voorbereide omgeving en waarin het kind op een intelligente manier actief kan zijn.

Nieuwsbegrip Interactieve leeslessen en contextopgaven aan de hand van de actualiteit. Leerlingen maken oefeningen en toetsen op papier én op de computer of tablet. Elke leerling heeft zijn of haar eigen inlogcode waardoor ook thuis aan de slag kan worden gegaan.

Cito Het leerlingvolgsysteem waarbij gedurende het schooljaar er officieel erkende CITO toetsen afgenomen zullen worden om de leerlingen in hun eigen proces zo optimaal te kunnen begeleiden.

Wereldschool Het programma van de Wereldschool is speciaal ontwikkeld voor de 12+ leerlingen om onderwijs te krijgen in de Nederlandse taal op HAVO + VWO niveau. Het is een digitaal programma voor 3 uur in de week inclusief 1 uur begeleiding van een leerkracht. Dit programma bereidt leerlingen voor op het staatsexamen Nederlands.

Voordelen Nederlands Onderwijs

 • Communicatievaardigheden in het algemeen
 • Vaardigheden moedertaal en vreemde taal
 • Bewuste en onbewuste kennis taal
 • Inzicht woord- en zinsstructuur
 • Tweede, derde, vierde taal leren
 • Motivatie leren extra taal
 • Bewust van rijkdom aan culturele en linguïstische diversiteit van de samenleving
 • Carriere mogelijkheden (niet alleen denkend aan universiteiten waar veelal engels gesproken wordt), ook het HBO en MBO en eventueel het middelbaar onderwijs
 • Cognitieve flexibiliteit
 • Probleem oplossen
 • Abstract denken
 • Kritisch denken
 • Diepere en bredere passie voor leren
 • Rekenen
 • Concentratie
 • Executieve functies (dement)
 • Auditieve discriminatie
 • Creativiteit
Tarieven & Aanmelden